صفحه اصلی > خدمات چاپ دیجیتال > چاپ دیچیتال کارت ویزیت 
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

جدول تعرفه کارت ویزیت ساده
 1000  500 300  200   100 تعداد
95000 50000 40000 30000 20000 یکرو 
165000 90000 60000 45000 30000 دورو

قیمت ها به تومان میباشد

جدول تعرفه کارت ویزیت با پوشش سلفون
 1000  500 300  200   100 تعداد
160000 85000 55000 40000 25000 یکرو 
195000 105000 75000 55000 35000 دورو

قیمت ها به تومان میباشد

جدول تعرفه کارت ویزیت با پوشش لمینیت
 1000  500 300  200   100 تعداد
 245000 155000 95000 65000 35000 یکرو 
310000 165000 110000 80000 45000 دورو

قیمت ها به تومان میباشد 

چاپ دیچیتال کارت ویزیت