صفحه اصلی > قیمت استند 
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

جدول قیمت سازه های نمایشگاهی و هزینه چاپ پوستر
نوع سازه سایز قیمت سازه قیمت چاپ پوستر هزینه نصب قیمت سازه کامل
استند کراس 200*90 30/000 تومان 60/000 تومان - 90/000 تومان
استند کراس 60*170 30/000 تومان 55/000 تومان - 85/000 تومان
استند رول آپ 80*200 120/000 تومان 70/000تومان - 190/000 تومان
استند رول آپ 100*200 - - - -
 سازه پاپ آپ  3*3  690/000تومان 350/000تومان  - 1/040/000 تومان
  سازه پاپ آپ  3*4  730/000تومان 420/000تومان  -  1/150/000تومان
 میز کانتر  2*1 240/000تومان  70/000تومان  -  310000تومان
 میز کانتر  2*2  260/000تومان  90/000تومان  -  350/000تومان